แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Published On: 12 กันยายน 2023

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

______________________________________________________________________

ดาวน์โหลดเอกสาร

post contents