คณะผู้บริหาร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายศิริวัฒน์ สนเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ดร. ยุทธพล ทวะชาลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอำนวยการ

นายกฤษติวกร ธรรมแสง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

เลขานุการบริษัท

นายรัตนชัย เอกอุดมพงศ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน