โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด ได้แบ่งการดำเนินกิจการออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) , บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จีและ บจก.พรีเมียน์โมดิไฟด์สตาร์ช

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบ (Native Starch)

บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012)

ธรุกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบ (Native Starch)

บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี

ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าและพลังงานทุกชนิด

บจก.พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช

ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch)