กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

มุ่งมั่นเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในระดับอาเซียน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 18 ปี

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ในระดับชั้นนำของอาเซียน

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ธุรกิจพัฒนาและขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งมีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งผลให้โรงงานมีกำลังการผลิตกว่า 1.3 แสนตันต่อปี สามารถจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ธุรกิจพลังงาน

          เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่า 2.9 หมื่น MW ต่อปี   จากของเสียของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง สู่การนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ในโรงงาน  และส่งจำหน่ายให้กับกฟผ. จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดิบและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร เนื้อแป้งมีความละเอียดที่มีขนาดน้อยกว่า 150 ไมโครเมตร ไม่บูดเน่า  ไม่มีกลิ่นหรือสีผิดปกติ ไม่มีวัตถุเจือปน และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

โครงการและการลงทุน

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และมุ่งมั่นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เติบโตร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม