คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายเอนก พนาอภิชน

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่

ด้านองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

(1)   พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(2)   พิจารณากำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3)   สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(4)   พิจารณาและทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(5)   พิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

(6)   พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(7)   พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของบริษัท

การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

(8)   กำกับดูแลการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่

(9)   พิจารณาทบทวนและให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(10) กำกับดูแลขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

(11) กำหนดหลักเกณฑ์และเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(12) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อใช้กำหนดค่าตอบแทน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(13) จัดให้มีโครงการสำหรับการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทน

(14) กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(15) พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(16) พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การกำกับดูแลกิจการ

(17) ติดตามแนวโน้มและพัฒนาการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(18) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(19) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

อื่น ๆ

(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย