ธุรกิจพลังงาน

พรีเมียร์ ไบโอ เอนเนอร์จี

โรงงานไฟฟ้าและพลังงานทุกชนิด

น้ำเสีย ที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะนำไปผ่านกระบวนการ หมักเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี จนได้ก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขายไฟฟ้าให้กับ PQS2012

PQS2012 เพื่อใช้ในการผลิตแป้งทั้งหมด