คณะกรรมการบริหาร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

(1)   พิจารณากลั่นกรองกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2)   พิจารณาการแสวงหาธุรกิจใหม่ หรือ เลิกธุรกิจและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3)   พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4)   พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองของบริษัทหรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(5)   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ

(6)   พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

(7)   พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

(8)   พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

(9)   กำกับดูแลแผนงานและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินงานประจำปีในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พิจารณาการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
  3. อนุมัติแผนโครงการและงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงาน

(10) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทน ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้