กิจกรรมความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจบนพื้้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับซึ่งความตั้งใจดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัทและกลุ่มบริษัท

เติบโตร่วมกับชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกษตรกร โดยนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร ไปแนะนำให้กับเกษตรกร เราจะดูแลเกษตรกรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เรารัก มีคุณภาพที่ดีขึ้น

เติบโตร่วมกับชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเราได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เช่น การปลูกต้นไม้ การเก็บกวาดขยะภายในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน

เติบโตร่วมกับชุมชน

เราสนับสนุนชุมชนข้างเคียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือชุมชน ตลอดเส้นทางการเติบโตของบริษัท PQS ได้ตระหนักว่าการทำธุรกิจโรงงานผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรจะต้องเดินร่วมกันไป กับการเติบโตของชุมชน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

เติบโตร่วมกับชุมชน

เราได้ร่วมสนับสนุนต่อหน่วยงานของราชการโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของทางหน่วยงานราชการ และช่วยเหลือหน่วยงานราชการ อย่างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนภายในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานราชการ

เติบโตร่วมกับชุมชน