search results

Your search has returned these results:

 • การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับภาษาไทย Download Document

  Views: 136
 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ______________________________________________________________________ ดาวน์โหลดเอกสาร

  Views: 137
 • แจ้งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบลาออก

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  Views: 142
 • รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 THAI ดาวน์โหลด ENG ดาวน์โหลด

  Views: 154
 • การนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด

  Views: 155
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด

  Views: 145