BOARD OF DIRECTORS

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

68 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจสําหรับผู้บริหาร
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบัญชี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง นิติศาสตร์
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบัญชี

วันที่แต่งตั้ง

 • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 0.08%

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

 • บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • กรมสรรพากร : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10)
 • กรมสรรพากร : รองอธิบดี
 • กรมสรรพากร : ผู้อำนวยการสํานักงาน บริหารกลาง
 • กรมสรรพากร : รองผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทจดทะเบียน

 • บมจ.ไทย โคโคนัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ