BOARD OF DIRECTORS

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ

58 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่แต่งตั้ง

  • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  • ไม่มี

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

  • การประปานครหลวง : กรรมการ
  • บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานการตลาด-พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
  • บมจ.สยามราชธานี : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทจดทะเบียน

  • บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
  • บมจ.สยามราชธานี : กรรมการ