คณะกรรมการบริษัท

นายเอนก พนาอภิชน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

รองประธานกรรมการบริษัท

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายคมสัน จำรูญพงษ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

กรรมการบริษัท

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการบริษัท

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

กรรมการบริษัท