เกี่ยวกับเรา

PREMIER QUALITY STARCH COMPANY LIMITED

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 นำโดยคุณสมยศ ชาญจึงถาวร และทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บนทำเลที่ตั้งที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอและทำให้คุณสมบัติแป้งมันสำปะหลังของเราถูกจัดว่าเป็นคุณภาพพิเศษ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามคุณภาพเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Made to order) โดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (PBE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เป็นบริษัทในเครือ โดยมีผลิตภัณฑ์คือแป้งมันสำปะหลัง และกระแสไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (ก๊าซมีเทน) ซึ่งเกิดจากการหมักของน้ำ ที่ผ่านกระบวนการผลิตแป้ง และการหมักกากมันสำปะหลังแบบไร้อากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำจัดของเสีย (Zero waste) และ นำผลพลอยได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นการส่งผลดีในการลดมลภาวะที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารบริษัทที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและเอกสารก่อตั้งของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การธุรกิจ การเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทดำเนินกิจกรรมในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รางวัลเกียรติยศ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เรามุ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ให้กับสังคม ผ่านการทำงานกับเรา เรากำลังมองหาผู้สมัคร ที่มีความเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมงานกับเรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา