โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น 670,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 670.00 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท

 • 1

  กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร(46.14%)

 • 2

  กลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร(19.95%)

 • 3

  กลุ่มครอบครัวพลเยี่ยม(4.44%)

 • 4

  กลุ่มครอบครัวแสนโคตร(4.11%)

 • 5

  กลุ่มครอบครัวแสนโคตร(4.11%)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566 ประเภท : XM


5,666


100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566


5,536


34.17

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย สมยศ ชาญจึงถาวร 159,117,400 23.75
2 นาย ณัฐภัทร ธวัชชุติกร 109,478,500 16.34
3 น.ส. รัฐสิรี ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
4 นาง สุวัฒนา ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
5 นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
6 นาย นิพัชร ธวัชชุติกร 15,642,000 2.33
7 นาย ชวนชัย พลเยี่ยม 15,000,000 2.24
8 นาง กอบพร ทองวิสูง 12,500,000 1.87
9 นย อนุเชษฐ แสนโคตร 12,499,900 1.87
10 นาง วิมาลา พลเยี่ยม 10,307,800 1.54

ปฎิทินกิจกรรมการนักลงทุนสัมพันธ์

สรุปข้อสนเทศ