หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : PQS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

ที่ตั้งบริษัท : 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

0 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ผลการดำเนินงาน 2564

Company Snapshot

 

6M/2566  (ม.ค. – มิ.ย. 2566)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี
แบบ 56-1

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

  • 2 มกราคม 2024
    แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  • 2 มกราคม 2024
    รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • 28 ธันวาคม 2023
    แจ้งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

สำหรับนักลงทุน

เอกสารและวิดีโอ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น