โครงการพัฒนามันสำปะหลัง

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ดิรก สาระวดี รักษาการผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนามันสำปะหลัง จากความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง PQS ได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง มีโดยท่าน ผศ. ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช แห่งประเทศไทย ได้นำคณะวิจัยมาร่วมพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง ในเขตจังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่เคยได้รับการปรับปรุงทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์คุณสมบัติดีเด่น มาร่วมทดลองกับ  PQS เพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของ PQS และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตถุดิบต้นทางที่ได้มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ณ แปลงสาธิต บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

post contents