มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

iso 9001 : 2015

มาตราฐานระบบการจัดการคุณภาพ

iso 14001 : 2015

มาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

iso 45001 : 2018

มาตราฐานระบบการจัดการชีวภาพอนามัยและความปลอดภัย

HACCP

มาตรฐานควบคุม ดูแลความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย

Halal

มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ

Kosher

โคเชอร์มาตรฐานอาหารยิว

Green Indrustry

อุตสาหกรรมสีเขียว

TGO

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นโยบายด้านคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการประยุกต์การดำเนินงานในขอบเขตการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยมีแนวทางการบริหารคุณภาพดังต่อไปนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  เพื่อตอบสนองความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3. “บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากร “ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
4. บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ ความชำนาญให้กับบุคคลากร รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
5. บริษัทมุ่งมั่นในการร่วมมือกับองค์กรภายนอกส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการเพาะปลูก ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด จะพิจารณากรอบวัตถุประสงค์คุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพดังกล่าว พร้อมทั้งวางแผนรองรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพและวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับระบบบริหารคุณภาพ โดย มีการ สื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ภายในบริษัท และมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทราบต่อไป