ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันและธุรกิจพลังงาน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพาะปลูกและผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย เนื่องจากมีคุณภาพในการเพาะปลูกและมีภูมิประเทศที่เหมาะสม ทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

มาตราฐานคุณภาพ