งาน Business Matching @ Thailand Tapioca Expo Korat 2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด​ (มหาชน)  โดย นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดงาน งานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo Korat 2024 ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงต้นปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ  พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้ามันสำปะหลัง ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2024 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม