กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 18 ปี

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน

ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันและธุรกิจพลังงาน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมกับมุ่งมั่นส่งเสริมสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทั้งประเภทแป้งมันสำปะหลังดิบ (Native Tapioca Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ด้วยวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพจากพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

โครงการและการลงทุน

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และมุ่งมั่นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เติบโตร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดทเมื่อ 08 ธันวาคม 2566 14:28

PQS

2.48

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.02 ( -0.80% )

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)

18,700

มูลค่าการซื้อขาย

46,502

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำคัญ

  • ประกาศ “การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565”

  • ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  • สารจากประธานกรรมการ

ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย (Contact sales)

International : [email protected]
Domestic : [email protected]