ประกาศสำคัญ

ประกาศสำคัญ

  • ประกาศ “การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565”

  • ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  • สารจากประธานกรรมการ