คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นายคมสัน จำรูญพงษ์

ประธานคณะกรรมการ

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการ

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

กรรมการ

บทบาทหน้าที่

การพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

1)  กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกัน

2)  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3)  กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4)  กำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเสี่ยงที่อุบัติใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร

5)  สอบทานให้บริษัทมีการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

6)  สอบทานและอนุมัติกรอบนโยบายและเป้าหมายในการบริหารจัดการกิจการเพื่อความยั่งยืนในระดับองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7)  สอบทานและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติการจัดลำดับ การจัดการ การติดตามและการรายงานความเสี่ยงสำคัญทางธุรกิจ

8)  สอบทานข้อกำหนดความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk appetite) เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9)  สอบทานรายงานความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการจัดการความเสี่ยงซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

10)  สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11)  รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส