การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งประเด็นคำถาม

หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งประเด็นคำถามสำหรับผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท PDF
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม PDF

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for Y2023) THAI | ENG
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 56-1 One Report และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 PDF
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย PDF
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ PDF
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ก PDF
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ข PDF
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ แบบ ค PDF
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ PDF
12. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ PDF
13. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ PDF
14. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท PDF
15. ประกาศ “การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565” PDF
16. Video บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 Video

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์