มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

เราและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่บรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่สำคัญ ตลอดจนการจัดให้มีกลไกในการจัดการเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความยั่งยืนและมั่นคงสำหรับรุ่นต่อไป

การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบริหารจัดการพลังงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับท้องถิ่นและโลก การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดการใช้พลังงานที่เกิดจากแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาวะที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับการใช้น้ำในทุกๆ ด้านของชีวิต การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำไม่เพียงแต่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเจริญของชุมชนด้ว

การจัดการบรรจุภัณฑ์

การจัดการบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การใช้ และการกำจัดบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปกป้องสินค้า การสะดวกในการใช้งาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรม

การหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

การหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและเลือกใช้วัตถุดิบที่สร้างความยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างบวกเป็นทางลบ การหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและความเป็นไปได้ในระยะยาว

การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับวัสดุหรือสารที่เกิดจากกระบวนการผลิต การบริโภค หรือกิจกรรมต่างๆ และมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทางบวก การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการลดการปล่อยสารพิษและการสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) PQS เป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ชั้นคุณภาพพิเศษ (Premium Grade)รวมถึงผลิตตามคุณภาพเฉพาะ ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดการเกี่ยวกับของเสียจากกระบวนการผลิต โดยได้มีการจัดการเชิงบูรณการ จึงเป็นมิตรกับชุมชุน โดยมีการจัดการแต่ละด้าน ดังนี้

การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (Waste Water Management)

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกบำบัดด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแก๊ซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งส่งผลไม่ให้มีกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง ส่วนน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วจะถูกนำกลับมาใช้ล้างหัวมันสำปะหลังในขั้นแรกเพื่อเป็นการลดความสูญเสียของกระบวนการ อีกทั้งยังมีการแบ่งปันบางส่วนให้เกษตรกรเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ปลูกพืชผักต่างๆ ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน ส่งผลให้บริษัทของเราได้รับรองเป็นโรงงานสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปณิธานที่เรามุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในสั่งคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัย

การจัดการกากของมันสำปะหลัง (Solid waste management)

บริษัทฯมีนโยบายที่จะนำเอากากมันสำปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ทำอาหารสัตว์ หรือจำหน่ายให้เกษตรกรไปทำอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ นำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงและผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า โดยทั้งนี้ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใช้เอง และส่งเสริมการทำปุ๋ยในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบัน แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตที่ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ เราจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินการอย่างเข้มงวด ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยรอบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

เราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราจะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวมและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างจิตสำนึกของบุคคลากรทุกคน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากความพยายามอันไม่หยุดยั้งทำให้บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพต่างๆ รวมถึงรางวัลจากหลายสถาบัน อาทิ