นโยบายและเอกสารองค์กร

บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิตามความเป็นธรรมและสิทธิพื้นฐาน อาทิเช่น การซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเสรี รวมถึงมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการและได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น ๆ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน)

นโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
นโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมาการ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ของกลุ่ม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน)

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายด้านคุณภาพ

นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายป้องกันความเสี่ยงและแนวทางสำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศ
นโยบายสิทธิมนุษยชน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เอกสารองค์กร

ข้อบังคับบริษัท
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท