ร่วมงานกับเรา

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นแกนหลักและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และผลสำเร็จ เราเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสสำหรับพนักงานในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสามารถและบ่มเพาะคุณสมบัติความเป็นผู้นำเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตของทั้งบุคคลและองค์กรโดยรวม

ร่วมงานกับเรา กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เรามุ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ให้กับสังคม ผ่านการทำงานกับเรา เรากำลังมองหาผู้สมัคร ที่มีความเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมงานกับเรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งว่างงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สาขา ช่างกล,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการผลิตไอน้ำ
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Foreman จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของวิศวกร
 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างตามที่ได้รับคำสั่ง
 • จัดทำบัญชีวัสดุ จำนวนแรงงาน จำนวนบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างใช้ในงานก่อสร้าง
 • จัดเตรียมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการตามคำสั่งของวิศวกร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ
คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านอาคารขนาดกลางและขนาด ใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 • สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ
คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้ดี
 • สามารถทำตามกฎระเบียบของบริษัทได้เคร่งครัด
 • สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานและทนแรงกดดันได้
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
 • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา,ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • จัดทำรายงาน Weekly Report, Monthly Report เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ
คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ MS Word, Excel ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่)
 • ผ่านการอบรม/สอบ ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ การจัดการกากอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านการจัดทำรายงานการประเมิณผลกรทบสิ่งแวดล้อม EIA และการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1.จัดทำแผนการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน แผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 2.จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
 • 3.ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประจำระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดมลพิษอากาศ, ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
 • 4.ควบคุมการใช้สารเคมีในระบบบำบัดน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย MCL Modified Covered Lagoon, ระบบ AS Activates Sludge, ระบบ AL และระบบบำบัดมลพิษอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ
 • 5.วางแผนงานซ่อมเครื่องจักของระบบผันน้ำดี – ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทันตามแผนงานซ่อม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และนำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่อหน่วยงานราชการ และชุมชน ให้รับทราบ และดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการพหุภาคี
 • 7.ตรวจสอบสาเหตุ และวางแผนแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลพร้อมแก้ไขปัญหา
 • 8.ตรวจสอบและเสนอรายงานการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • 9.จัดทำและรวบรวมเอกสาร ข้อมูลเพื่อเตรียมรองรับการตรวจระบบมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ ISO 14001 และระบบ Green Industry หรือการตรวจสอบตามกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี , วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ 2-3 ปีของการขายระหว่างประเทศในส่วนผสมอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารเป็นที่ชื่นชอบ

 • ทัศนคติที่มุ่งเน้นการขาย ทักษะการขายที่ดี และทักษะการเจรจาเป็นสิ่งจำเป็น

 • ทักษะที่น่าเชื่อถือในการทำงานร่วมกับแผนก/ทีมอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ

 • ทักษะการตัดสินใจ & การแก้ปัญหา

 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (ทั้งการพูดและการเขียน)

 • ความสามารถในการทำงานและการเดินทางไปต่างจังหวัด

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel และ PowerPoint

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เจรจาต่อรองและสื่อสารกับลูกค้า

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งที่มีอยู่และในอนาคต

 • ประสานงานกับทีมงานภายในเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเพื่อรับประกันการไหลเวียนของงานขายอย่างราบรื่นกระบวนการและการส่งมอบ

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมเพื่อบรรลุงบประมาณการขายประจำปี

 • ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลลัพธ์ สร้างรายงานสรุปปกติ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

คุณสมบัติ

 • จัดทำต้นทุนบริการของแต่ละแผนก                                         

 • สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละแนก

 • คำนวนต้นทุนค่าขนส่ง

 • วิเคระห์ Cost ตรงตาม Budget,ตรวจสอบยอดส่งมอบงานคงเหลือ                     

 • มีหน้าที่สนับสนุนงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO              

 • ตรวจสอบการตัดสต๊อกสินค้า,ตารางสรุปส่งมอบงาน

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะวางแผน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, Word, PowerPoint
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง,เครื่องกลและซ่อมบำรุง, เมคคาทรอนิกส์, ช่างเชื่อมโลหะหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างและผู้บังคับบัญชา

 • ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • ทำงาน project ให้สำเร็จลุล้วงตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างและผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

 • สาขา ช่างกล,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม

 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  ควบคุมการผลิตไอน้ำ
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • เป้าหมายการผลิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันเกิด
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

185 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000

ส่ง Resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ 

ส่งมาได้ทาง E-mail:[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-634-5600 HR