การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ช่องทางในการรับร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกรายงานการกระทำผิดและการทุจริต พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัทในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ  ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์  เป็นต้น ผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

Email :   [email protected]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตน
เลือกที่นี่หากต้องการแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตน
อัพโหลดไฟล์ประเภท .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 2 mb

อัพโหลดไฟล์ประเภท .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 2 mb

ปี จำนวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2565 ไม่มี
2566 ไม่มี
2567 Q1/2567 จำนวน 1 เรื่อง

เรื่องที่สามารถรายงานได้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานตามนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ทำในเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น
(1) การกระทำผิดกฎหมาย
(2) การฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
(3) การกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) การทุจริต
(5) การฟอกเงิน
(6) การให้สินบนและคอร์รัปชั่น
(7) การใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(8) การใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางไม่เหมาะสม
(9) การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุแห่งการขัดแย้ง

การร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับพนักงานไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ เนื่องจากพนักงานสามารถร้องทุกข์ต่อบริษัทได้ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ตัวอย่างเช่น
(1) ความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้แจ้งเบาะแสกับพนักงานท่านอื่น
(2) การขึ้นเงินเดือน โบนัส การโยกย้ายตำแหน่งงาน หรือปรับตำแหน่งงาน
(3) การลงโทษทางวินัย พักงานหรือเลิกจ้างของบริษัท