ปี 2566

ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” Very Good CG Scoring

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

กิจกรรมธรรมาภิบาล

บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคธุรกิจของประเทศไทยในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกระทำตนเองให้เป็นแบบอย่างด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สร้างระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ