สนับสนุนการสร้างหอประชุมและเวที
ของโรงเรียนบ้านสามขา มิตรภาพที่ 3