มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ดี แต่ยากจนในโรงเรียนใกล้เคียง