น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว แต่มีแร่ธาตุอาหารสูง ให้เกษตรกรที่สมัครใจ และอยู่รอบบริเวณโรงาน