สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และผ้าป่าสามัคคีแก่วัด รอบๆบริษัท