ให้ความรู้การปลูกมันสำปะหลังแบบประณีต

การปลูกมันสำปะหลังแบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง


รับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรโดยตรง

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถนำมันสำปะหลังมาขายให้กับโรงงานโดยตรงได้เลย