Social Responsibility

ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอย่างยิ่ง และ จัดการดูแลว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ส่งเสริมเกษตรกร ให้ความรู้เรื่องการปลูกมันสำปะหลังอย่างถูกวิธี

ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม ให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา