นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการบริษัทกรรมการบริหารกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 33 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน [...]