PQS : 3.02 THB +0 ( +0% )

นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง อายุ 55 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ [...]

By |2023-09-15T18:31:15+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

นายคมสัน จำรูญพงษ์

นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง อายุ 62 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [...]

By |2023-08-15T22:16:51+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายคมสัน จำรูญพงษ์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก [...]

By |2023-08-15T22:17:49+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจสําหรับผู้บริหาร [...]

By |2023-08-15T22:18:08+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร กรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน อายุ 46 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [...]

By |2023-08-15T22:18:27+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

นายอนุเชษฐ แสนโคตร

นายอนุเชษฐ แสนโคตร กรรมการบริษัทกรรมการบริหาร อายุ 45 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA [...]

By |2023-08-15T22:18:44+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายอนุเชษฐ แสนโคตร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการบริษัทกรรมการบริหารกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 33 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน [...]

By |2023-08-15T22:19:15+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการบริษัทประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อายุ 58 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท [...]

By |2023-08-15T22:19:35+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายสมยศ ชาญจึงถาวร

นายเอนก พนาอภิชน

นายเอนก พนาอภิชน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อายุ 58 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท [...]

By |2023-08-15T22:19:54+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายเอนก พนาอภิชน
Go to Top