PQS : 3.02 THB +0 ( +0% )

นายคมสัน จำรูญพงษ์

นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง อายุ 62 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [...]

By |2023-08-15T22:16:51+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นายคมสัน จำรูญพงษ์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก [...]

By |2023-08-15T22:17:49+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจสําหรับผู้บริหาร [...]

By |2023-08-15T22:18:08+07:0013 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
Go to Top