บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) เป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ชั้นคุณภาพพิเศษ (Premium Grade)รวมถึงผลิตตามคุณภาพเฉพาะ ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดการเกี่ยวกับของเสียจากกระบวนการผลิต โดยได้มีการจัดการเชิงบูรณการ จึงเป็นมิตรกับชุมชุน โดยมีการจัดการแต่ละด้าน ดังนี้

การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (Waste Water Management)

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกบำบัดด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแก๊ซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งส่งผลไม่ให้มีกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง ส่วนน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วจะถูกนำกลับมาใช้ล้างหัวมันสำปะหลังในขั้นแรกเพื่อเป็นการลดความสูญเสียของกระบวนการ อีกทั้งยังมีการแบ่งปันบางส่วนให้เกษตรกรเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ปลูกพืชผักต่างๆ ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน ส่งผลให้บริษัทของเราได้รับรองเป็นโรงงานสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปณิธานที่เรามุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในสั่งคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัย

การจัดการกากของมันสำปะหลัง (Solid waste management)


บริษัทฯมีนโยบายที่จะนำเอากากมันสำปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ทำอาหารสัตว์ หรือจำหน่ายให้เกษตรกรไปทำอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ นำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงและผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า โดยทั้งนี้ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใช้เอง และส่งเสริมการทำปุ๋ยในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น