19 พฤษภาคม 2559

สนับสนุนการสร้างโรงอาหารของโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

2555 – 2556

สนับสนุนการสร้างหอประชุมและเวที ของโรงเรียนบ้านสามขา มิตรภาพที่ 3