จัดบูธเพื่อให้ความรู้

การปลูกมันสำปะหลัง แบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนน้ำเขียว

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว แต่มีแร่ธาตุอาหารสูง ให้เกษตรกรที่สมัครใจ และอยู่รอบบริเวณโรงาน

2555 – 2556

มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ดี แต่ยากจนในโรงเรียนใกล้เคียง