news

จัดบูธเพื่อให้ความรู้การเพาะปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง แบบประณีต และตอบคำถามด้านการปลูกมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

สนุบสนุนกิจกรรมภายในชุมชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

อ่านต่อ 

สนับสนุนและร่วมกิจกรรมภายในชุมชน เช่นปล่อยปลา งานศพ งานบวช

อ่านต่อ

สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือ เช่น มอบถุงยังชีพอุทกภัย ให้ชาวสกลนครและดงหลวง

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น บริจาคน้ำดื่มในวันแม่

อ่านต่อ