BOARD OF DIRECTORS

นายเอนก พนาอภิชน

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ

58 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่แต่งตั้ง

 • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • บมจ.ไทยคม : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
 • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค : กรรมการ
 • บมจ.ไทยคม : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • บมจ.ไทยคม : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บจก.ไฮ ช็อปปิ้ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บจก.อินทัช มีเดีย : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บจก.ทัช ทีวี : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บจก.ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี : กรรมการ / กรรมการผู้มัอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • บจก.ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บมจ.ไทยคม : กรรมการบริหาร
 • บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ : รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
 • บจก.ไฮ ช็อปปิ้ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 • บมจ.ไทยคม : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทจดทะเบียน

 • บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอื่นๆ

 • ไม่มี