BOARD OF DIRECTORS

นายสมยศ ชาญจึงถาวร

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ

58 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช เศรษฐศาสตรบัณฑิต

วันที่แต่งตั้ง

 • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 23.76%

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

 • บจก.แป้งมันร้อยเอ็ด : ผู้ตรวจสอบ
 • บจก.แป้งมันกาฬสินธุ์ : ผู้จัดการโรงงาน
 • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช : กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทอื่นๆ

 • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • บจก.พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม