BOARD OF DIRECTORS

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

33 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่แต่งตั้ง

  • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  • 7.46%

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

  • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช : กรรมการผู้จัดการ
  • บจก.ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) : กรรมการ
  • หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร : รองประธานหอการค้าฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทอื่นๆ

  • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • บจก.พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช : กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม