BOARD OF DIRECTORS

นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

กรรมการบริษัท

อายุ

46 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่แต่งตั้ง

  • 1/9/2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  • 1.12%

ณ 25 พ.ค. 2566

ประสบการณ์ทำงาน

  • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช : กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ 25 พ.ค. 2566)

บริษัทอื่นๆ

  • บจก.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี : กรรมการ
  • บจก.พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช : กรรมการ