ประกาศสำคัญ

หนังสือแจ้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

  • ประกาศ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน” >> ดาวน์โหลด
  • ประกาศ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” >> ดาวน์โหลด
  • ประกาศ "นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต" >> ดาวน์โหลด