ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ราคาหลักทรัพย์

SET

PQS 3.30 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.04 ( -1.20% )

อัปเดต: 23 พฤษภาคม 2567 15:41

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

849,901

ราคาเปิด

3.36

มูลค่า

2,836,145

วันก่อนหน้า

3.34

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.30 - 3.40

สูงสุด

3.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.46 - 3.86

ต่ำสุด

3.30

ข้อมูลงบการเงิน

ปี 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

ปี 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

ปี 2564

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

ปี 2565

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวัที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลประกอบการล่าสุด

งบการเงินล่าสุด

หน่วย:ล้านบาท

 

งวดงบการเงิน ณ วันที่

งบปี 2564

31 ธ.ค. 2564

งบปี 2565

31 ธ.ค. 2565

งบ 6 เดือน 2566

30 มิ.ย 2566

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ      
สินทรัพย์รวม 1,560.00 1,784.40 2,214.52
หนี้สินรวม 629.22 777.94 294.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 930.78 1,006.46 1,920.18
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 431.00 500.00 670.00
รายได้รวม 2,254.03 2,532.59 1,228.94
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมอื่น -32.33 -21.69 -1.25
กำไรสุทธิ 313.82 283.65 22.34
กำไรต่อหุ้น 72.81 0.62 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
ROA(%) 21.92 18.97 8.26
ROE(%) 33.72 29.28 8.61
อัตรากำไรสุทธิ(%) 13.92 11.20 1.82
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566
ราคาล่าสุด (บาท) 3.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 2,010.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 31 มี.ค. 2566
P/E (เท่า) 16.20
P/BV (เท่า) 0.98
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.07
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 5.00
หมายเหตุ
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)