เติบโตร่วมกับชุมชน

ดูแลเกษตรกร

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกษตรกร โดยนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร ไปแนะนำให้กับเกษตรกร เราจะดูแลเกษตรกรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เรารัก มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ดูแลสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเราได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เช่น การปลูกต้นไม้ การเก็บกวาดขยะภายในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน

สนับสนุนชุมชนข้างเคียง

เราสนับสนุนชุมชนข้างเคียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือชุมชน ตลอดเส้นทางการเติบโตของบริษัท PQS ได้ตระหนักว่าการทำธุรกิจโรงงานผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรจะต้องเดินร่วมกันไป กับการเติบโตของชุมชน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

สนับสนุนหน่วยงานราชการ

เราได้ร่วมสนับสนุนต่อหน่วยงานของราชการโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของทางหน่วยงานราชการ และช่วยเหลือหน่วยงานราชการ อย่างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนภายในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานราชการ