บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 นำโดยคุณสมยศ ชาญจึงถาวร และทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บนทำเลที่ตั้งที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอและทำให้คุณสมบัติแป้งมันสำปะหลังของเราถูกจัดว่าเป็นคุณภาพพิเศษ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามคุณภาพเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ (Made to order) โดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (PBE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เป็นบริษัทในเครือ โดยมีผลิตภัณฑ์คือแป้งมันสำปะหลัง และกระแสไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (ก๊าซมีเทน) ซึ่งเกิดจากการหมักของน้ำ ที่ผ่านกระบวนการผลิตแป้ง และการหมักกากมันสำปะหลังแบบไร้อากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำจัดของเสีย (Zero waste) และ นำผลพลอยได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นการส่งผลดีในการลดมลภาวะที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

นอกจากสองบริษัทดังกล่าวข้างต้น เรายังมีบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช(2012) จำกัด (PQS2012) ซึ่งเป็นเป็นบริษัทในเครือ ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร คลอบคลุมกิจกรรมทุกขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต การแปรรูปและการขายแป้งมันสำปะหลังทั้งในและต่างประเทศเริ่มดําเนินการจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผลิตภัณฑ์คือแป้งมันสำปะหลัง และกระแสไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดและสวัสดิภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค

พันธกิจ

เราจะส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดของเราแก่ลูกค้า ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจในสินค้าของเรา