ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566 ประเภท : XM


5,666


100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566


5,536


34.17

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย สมยศ ชาญจึงถาวร 159,117,400 23.75
2 นาย ณัฐภัทร ธวัชชุติกร 109,478,500 16.34
3 น.ส. รัฐสิรี ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
4 นาง สุวัฒนา ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
5 นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร 50,000,000 7.46
6 นาย นิพัชร ธวัชชุติกร 15,642,000 2.33
7 นาย ชวนชัย พลเยี่ยม 15,000,000 2.24
8 นาง กอบพร ทองวิสูง 12,500,000 1.87
9 นย อนุเชษฐ แสนโคตร 12,499,900 1.87
10 นาง วิมาลา พลเยี่ยม 10,307,800 1.54